Privacy Policy

Fysiotherapie Carine hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Carine houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 Alleen die persoonsgegevens van u vraag welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Carine ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.


Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Carine verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden ten aanzien van de behandelingen;
 • Communicatie over de gemaakte afspraken;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Uw toestemming door ondertekening van de behandelovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Carine de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, geboortedatum, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, BSN nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Carine opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (15 jaar voor medische gegevens).


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze praktijk;

In een verwerkersovereenkomst maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De toestemmingseisen en informatieplicht over de uitwisseling van (elektronische) medische gegevens van patiënten met andere zorgverleners waar deze patiënt ook onder behandeling is, wordt geregeld in de nieuwe wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Onder deze wet is elke zorgverlener verplicht om zijn cliënten te informeren over elektronische gegevensuitwisseling. Dit doen wij mondeling (waarna hiervan een aantekening wordt gemaakt in uw elektronische patiëntenkaart).


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Carine van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Onze softwareleverancier draagt zorg voor het maken van de benodigde back-ups in een veilige omgeving zoals gebruikt binnen de medische beroepen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mocht u ons toestemming hebben gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Vragen
Als u n.a.v. onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op:

Fysiotherapie Carine
Telefoonnummer: 06-14290238

E-mail: info@fysiotherapiecarine.nl